Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi Örneği pdf eski

ESKİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
T ar af l ar
MADDE 1-…………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile
Şantiye Şefi olarak …………………….…….……… arasında aşağıdaki şartlarla
bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.
İ şy er i
MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri …………….. ili,…………….. ilçesi,…………………………
…………… adresindeki, tapunun ………… pafta, …… ada, ………. parsel numarasıyla kayıtlı olan
ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.
G ör ev v e Y ük üm l ül ükl eri

MADDE 3- ŞANTİYE ŞEFİ; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına
uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık
yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve
belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı
denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek
zorundadır.
Bunun yanında Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) ; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer
görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı,
yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim
kuruluşu,yapı müteahhidinin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın mesleki talimatlarına uygun olarak yapmayı
taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.
S ö z l eş m e S ü r esi
MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni tarihi arasında
geçen süredir.
Ü c r et
MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma
şartlarına göre birinci yıl için brüt ……… TL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili
ayın son iş günü nakden ödenir.
Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir.
Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.
Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen
diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti,
harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.
Ç al ı şm a S a at v e S ür el er i
MADDE 6- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa
edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve
sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.
S o sy al G üv enl i k
MADDE 7- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.
Ç e şi t l i H ü k üm l er
MADDE 8- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş
Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 9- Yapı Müteahhidi inşa ettirmekte olduğu yapıda çalıştırdığı işçilerin sigorta ile ilişkilerini 506
sayılı SSK kanununa göre düzenlemek zorundadır.Yapının imalatları esnasında Şantiye Şefinin bilgisi
dışında çalıştırılacak olan her işçiden doğabilecek hayati,cezai ve maddi hususlardan yapı müteaahidi
sorumludur.
MADDE 10- Yapıda görev alacak Taşeron firmalar iş sırasında mevzuatlara uygun emniyet tedbirlerini
almak zorundadır.İş güvenliği ve emniyet tedbirlerinin alınmamasından doğacak hayati,cezai ve maddi
hususlardan Taşeron firma sorumludur.
İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.
Şantiye Şefi(işçi) Yapı Müteahhidi(işveren)
Adı-Soyadı veya Unvanı Adı-Soyadı veya Unvanı
İmza İmza

İndirmek İÇİN:

10 Madde olan : santiyeseflgihizmetsozlesmesi_2

8 Madde olan: santiyeseflgihizmetsozlesmesi

1.605kez okundu

Benzer Yazılar :

This entry was posted in Belgeler and tagged , , . Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Review santiyesefligi.com on alexa.com